#selector-nested-pattern

指定嵌套规则的选择器的模式。

  a {
   color: orange;
   &:hover { color: pink; }
  } ↑
/**  ↑
 * 这个嵌套选择器 */

非标准选择器(例如具有 Sass 或 Less 插值的选择器)和嵌套在@规则内的规则选择器将被忽略。

#选项

regex|string

字符串将被翻译成一个正则表达式,就像 new RegExp(yourString) ———— 所以一定要正确转义。

选择器值将完整检查。如果您想允许使用组合选择器和逗号,则必须将它们合并到您的模式中。

给定字符串:

"^&:(?:hover|focus)$"

以下模式被视为违规:

a {
 .bar {}
}
a {
 .bar:hover {}
}
a {
 &:hover,
 &:focus {}
}

以下模式被视为违规:

a {
 &:hover {}
}
a {
 &:focus {}
}
a {
 &:hover {}
 &:focus {}
}