#selector-max-combinators

限制一个选择器中组合选择器的数量

  a > b + c ~ d e { color: pink; }
/** ↑   ↑   ↑  ↑
 * 这些是组合选择器 */

此规则在计算组合选择器的数量之前先解析选择器嵌套。选择器列表中的每个选择器都将单独计算。

#选项

int:允许的最大组合选择器数量。

例如,使用 2

以下模式被视为违规:

a b ~ c + d {}
a b ~ c {
  & > d {}
}
a b {
  & ~ c {
    & + d {}
  }
}

以下模式被视为违规:

a {}
a b {}
a b ~ c {}
a b {
  & ~ c {}
}
/* 选择器列表中的每个选择器都将单独计算 */
a b,
c > d {}