#declaration-block-no-duplicate-properties

禁止声明块的重复属性。

a { color: pink; color: orange; }
/** ↑      ↑
 * 这些重复属性 */

此规则忽略变量($sass@less--custom-property)。

#选项

#true

以下模式被视为违规:

a { color: pink; color: orange; }
a { color: pink; background: orange; color: orange }

以下模式被视为违规:

a { color: pink; }
a { color: pink; background: orange; }

#可选的辅助选项

#ignore: ["consecutive-duplicates"]

忽略连续的重复属性。

它们可以证明是旧浏览器的有用后备。

以下模式被视为违规:

p {
 font-size: 16px;
 font-weight: 400;
 font-size: 1rem;
}

以下模式被视为违规:

p {
 font-size: 16px;
 font-size: 1rem;
 font-weight: 400;
}

#ignore: ["consecutive-duplicates-with-different-values"]

忽略具有不同值的连续重复属性。

包含重复属性(回退)对于处理旧版浏览器对 CSS 属性的支持非常有用。例如。当 rem 不可用时使用 px 单位。

以下模式被视为违规:

/* 具有相同值的属性 */
p {
 font-size: 16px;
 font-size: 16px;
 font-weight: 400;
}
/* 非连续重复 */
p {
 font-size: 16px;
 font-weight: 400;
 font-size: 1rem;
}

以下模式被视为违规:

p {
 font-size: 16px;
 font-size: 1rem;
 font-weight: 400;
}

#ignoreProperties: ["/regex/", "non-regex"]

忽略特定属性的重复项。

给定:

["color", "/background\-/"]

以下模式被视为违规:

a { color: pink; background: orange; background: white; }
a { background: orange; color: pink; background: white; }

以下模式被视为违规:

a { color: pink; color: orange; background-color: orange; background-color: white; }
a { color: pink; background-color: orange; color: orange; background-color: white; }